Page 6 - Volkel op de mat - editie april 2018
P. 6

FFaammiilliieebbeerriicchhtteenn

nSnSOOaattoouuaakkuummrreevveeeeeennaannnnffoommuuttwwooaaiilloovvttvvaajjeenneerrnnuullaaeewwaaddrreeppnnddaaeeddssggrriieeeeeerrddbbbbaaooaaccrrrrtteeeeiinneekk..bbaaaannbbhhyyii,,eerrvvaassnnttaaaauunnww.. bbrruuiilloofftt ((jjuubbiilleeuumm)),, ooff ddee

GGeebboorreenn

                               GGeebboorreenn
                               oopp 55 mmaaaarrtt 22001188
                               NNiieellss
                               HVVZbHbZeeooeeoorroorrllkkmmkknneeeeeevvllnnllaaiiMMjjnnnnRRssaattrroorrggaannaaaaaattHHlldd22ii11llVVbb,, eeeerrrrtt--..

OOvveerrlleeddeenn

1166 ffeebbrruuaarrii RRiinnaa vvaann ddeerr AAaa--WWiijjddeevveenn,, BBooeekkeellsseeddiijjkk 2277,, 7744 jjaaaarr..

  DDaannkkbbeettuuiiggiinngg

   vveWWennaanniihhjj eemmwwttiiiimmjjllnnlleeeennzzddwweeiieellaaeeddggvveeeeeerrrrnneeeeeeddnnnnaaoovvtt nnaawwnnzziieejjhhmmooaaoorroottmmeecchhbbtteeeeddnnaaoonnnnkktteevvnnaannvvooggeeoonnrr ddnneeaa bbhheeeellttaaoonnvvggeessrrtteelliilljjllddiinneeggnn

  AAddrriiaaaann vvaann OOoorrtt

   eeDDnnaaaaffiirrjjnnnnaaeeaavvsstteerrwwzziioollrrlleeggnniinnwwgg iivvjjaaoonnookkAAddggrrrraaiiaaaaaaggnnii..eeddeerreeeenn bbeeddaannkkeenn vvoooorr ddee ggooeeddee
   NNRRiieeaavvvveennaanneennOOnnooiirrcctt--hhSSttcceennhhaavvkkaaeennnnrrOOaaooaaddrrtt
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11